นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
2 2
5 5
7 7
Days
0 0
8 8
Hours
4 4
0 0
Minutes
4 4
3 3
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today19
Yesterday29
This week48
This month540
Tuesday, 20 April 2021 17:10

Who Is Online

Guests : 7 guests online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
1Oralการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
      Author : อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า
เคมีYesNoNoYes
2-ฤทธิ์ยับยั้งคอเลสเตอรอลของลูกสำรองผสมหญ้าหวาน ในผลิตภัณฑ์ เยลลี่กัมมี่เพื่อลดน้ำหนักและสุขภาพ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
เคมีYesNoNoYes
3Oralปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
      Author : จันทนา กาญจน์กมล กาญจน์กมล
ชีวYesNoNoYes
4Oralการย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์โดยจุลินทรีย์ที่แยกจากดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์บริเวณอู่ซ่อมรถ
      Author : อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
5Oralการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่บรรจุกระป๋อง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ
คหกรรมYesNoNoYes
6Oralประสิทธิภาพของเครื่องย่อยชีวมวลและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
      Author : อาจารย์พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ฟิสิกส์YesNoNo
7Posterประสิทธิภาพของแก๊สชีวภาพโดยวิธีหมักร่วมระหว่างมูลสุกรผสมกับมูลวัวโดยใช้มันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
      Author : อาจารย์พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ฟิสิกส์YesNoNo
8Posterผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน เรื่อง คลื่น โดยใช้โปรแกรมกูเกิ้ลไซต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      Author : นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร
ฟิสิกส์YesNoNoYes
9Oralการศึกษากิจกรรมในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาการเรียนการสอน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
      Author : นางสาวอามีเน๊าะ กาเดย์
คอมYesNoNo
10Oralการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสามรส
      Author : นางอัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง
คหกรรมYesNoNo
11Posterการดัดแปลงวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์เพื่อวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
      Author : วรพรรณ พรมศิลา
เคมีYesNoNoYes
12Oralผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปทุมธานี
      Author : อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
13Posterการใช้หญ้าหวานผงทดแทนน้ำตาลทรายในผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดภูเก็ต
      Author : กมลทิพย์ แม้นเหมือน
คหกรรมYesNoNo
14Oralผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นายยุทธนา ชัยเจริญ
เคมีYesNoNoYes
15Oralโปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษา
      Author : นางสาวศศิธร ตันติเอกรัตน์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
16Posterการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      Author : อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คอมNoNoNoYes
17Posterการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองการรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
      Author : นางสาวบุตรดี สุนนท์
ฟิสิกส์NoNoNoYes
18Posterการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
      Author : นางสาววัลลีย์ สราญชื่น
ฟิสิกส์NoNoNoYes
19Posterการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในรูปแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ KWL ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      Author : นายภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
คอมNoNoNoYes
20Oralการพยากรณ์การซื้อสินค้าโอทอป โดยวิธีกฏความสัมพันธ์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
คอมYesNoNo
21Posterศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางความร้อนของแผ่นฉนวนจากเส้นใยผักตบชวากับกากใบชาเขียว
      Author : นายนิกร สุขสวัสดิ์
ฟิสิกส์YesNoNoYes
22Posterการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาตามโครงการ SMART SCHOOL ของสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวทิพย์วรรณ นพรัตน์
สถิติYesNoNoYes
23Posterแนวทางการจัดเตรียมการเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอาหารขนาดกลางและย่อย(SMEs)กรณีศึกษาโรงงานอาหารเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
      Author : ธนาพันธ์ ทีดินดำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สิ่งแวดล้อมNoNoNo
24Oralปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางพาราของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : นางสาวมัทฌริตา เกตุเอี่ยม
สถิติYesNoNoYes
25Posterชีววิทยาการสืบพันธุ์ของแตนเบียน Fopius vandenboschi (Fullaway) (Hymenoptera: Braconidae) ในห้องปฏิบัติการ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
ชีวYesNoNoYes
26Oralตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดง
      Author : นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
สถิติYesNoNo
27OralEffects of Graphene oxide on Strength Properties of Paper
      Author : นางสาวกชพร ตันกันภัย
เคมีYesNoNoYes
28PosterHolothuria leucospilota extract recovers 6-OHDA-induced neurodegeneration and behavioral impairment in C. elegans
      Author : (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวNoNoNo
29Oralวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบบขยายอัตราส่วนการเปลี่ยนแรงดัน
      Author : นายธนพล พินิจสกุล
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
30PosterHolothuria leucospilota extract recovers 6-OHDA-induced neurodegeneration and behavioral impairment in C. elegans
      Author : นายนวภัทร มาลัยวงศ์
ชีวYesNoNoYes
31Oralแพลตฟอร์มดิจิทัล 4.0 สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างกันชนหลังสำหรับรถทางทหาร
      Author : (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ฟิสิกส์NoNoNo
32Oralแพลตฟอร์มดิจิทัล 4.0 สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างกันชนหลังสำหรับรถทางทหาร
      Author : สุจินต์ วันชาติ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ฟิสิกส์YesNoNoYes
33Posterการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      Author : นายป้อ บุญรอด
วิทย์สุขภาพYesNoNo
34Posterเกม Runths สำหรับ Virtual Reality
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
คอมYesNoNoYes
35Posterแอปพลิเคชันการวางแผนการเงินก่อนเกษียณอายุ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
คอมYesNoNo
36Oralการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาโครงงาน กรณีศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
      Author : นางอารีรัตน์ ชูพันธ์
คอมYesNoNoYes
37Posterการใช้หญ้าหวานชนิดผงทดแทนน้ำตาลทรายในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะ
      Author : นางสาวกิตติยา จำปาทอง
คหกรรมYesNoNo
38PosterOccurrence of Biocides in Sediment from Canal in Bangkok Metropolitan Area, Thailand
      Author : นายโอภาส พุกกลิ่น
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
39Oralβ-glucosidase enzyme screening from various parts of Tabebuia aurea
      Author : อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์
เคมีYesNoNoYes
40Poster
      Author : นางสาวปองพรรณ สุคำ
วิทย์สุขภาพYesNoNo
41OralSeperation Of Blue Ballpoint Pen Inks-A Comparison of Solvent Systems On Thin Layer Chromatography Techniques.
      Author : วาสิณี สมบัติ
เคมีYesNoNoYes
42Oralการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลต้นไม้ บนเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
      Author : พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
คอมYesNoNo
43Posterการศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 จากการเชื่อมอาร์คทังสเตนโดยใช้ก๊าชปกคลุมแนวเชื่อม (GTAW) และการเชื่อมอาร์คโดยใช้ก๊าชปกคลุมแนวเชื่อม (GMAW)
      Author : นายธงชัย เครือผือ
ฟิสิกส์YesNoNoYes
44Oralการจัดการสินค้าคงคลังในส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุง กรณีศึกษา บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
      Author : นางสาวจารุวรรณ พรหมเงิน
YesNoNo
45Posterการศึกษาสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ TIG และกระบวนการเชื่อมแบบ MIG
      Author : นายธงชัย เครือผือ
ฟิสิกส์YesNoNoYes
46Oralผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์สุวิมล คุปติวุฒิ
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
47Oralความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์สุวิมล คุปติวุฒิ
คอมYesNoNoYes
48Oralการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา: บริษัท ABC จำกัด
      Author : นางสาวจารุวรรณ พรหมเงิน
YesNoNo
49Oralความชุกของฟันผุด้านประชิดที่พบจากภาพรังสีกัดสบในวัยรุ่น
      Author : นางสาววันวิสาข์ ไพเราะ
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
50Oralการแจกแจงทวินามเชิงลบ-จันนาดาและการประยุกต์
      Author : ทวีป พรหมอยู่
สถิติYesNoNo
51Oralระบบสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจอัจฉริยะของ กลุ่มบริษัท เพรสกรุ๊ป
      Author : นายฉัตรตริน ติยะภูมิ
คอมYesNoNoYes
52Oralปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในช่วงฤดูฝนบริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
      Author : อรทัย จิตไธสง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
53Oralการพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
      Author : นางสาวจุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
คหกรรมYesNoNoYes
54Oralการใช้ความฉลาดแบบกลุ่มค้นหาเส้นทางภายในเกมเทคโนโลยีความจริงเสมือน ด้วยอัลกอริทึมระบบมด
      Author : อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
คอมYesNoNo
55Oralนวตกรรมสร้างสรรค์การประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านความปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กอนุบาล โดยใช้กระบวนการปัญหาเป็นพื้นฐาน(PBL)
      Author : อาจารย์สุเมต บุญสุด
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
56Oralผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นายยุทธนา ชัยเจริญ
เคมีYesNoNo
57Posterความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ดูแลเด็กกับพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็กทารกที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพ
      Author : นางสาวนิสรีณา เบ็ญอาหลี
วิทย์สุขภาพYesNoNo
58Oralแนวทางพัฒนาการรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      Author : นายสายันต์ คงศรีเจริญ
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNo
59Oralเทคนิคการผลิตโรติเฟอร์โภชนาการสูงด้วย Isochrysis aff. galbana (clone T-Iso) เสริมไนโตรเจน
      Author : นางสาวสุนิตา เลี่ยมใหม่
ชีวYesNoNoYes
60Posterบทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ของ Underhill เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      Author : นางสาวยุวดี สงวนรัมย์
คอมYesNoNoYes
61Oralคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
      Author : สุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คหกรรมYesNoNoYes
62Posterการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยกิจกรรมการเรียนรู้ “การเคลื่อนที่มหาสนุก” ตามแนวทางสตรีม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
ฟิสิกส์NoNoNo
63Oralการประยุกต์เครื่องปลุกข้าวแห้งแบบเป็นหลุมสำหรับปลูกข้าวงอกนาน้ำตม
      Author : รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
ฟิสิกส์YesNoNo
64Posterการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของระบบยาในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
      Author : นางสาวสุพรรณา เพ็ชรรักษา
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
65Oralตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดง
      Author : นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
สถิติYesNoNo
66Posterขนมทองม้วนจากแป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์
      Author : นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกูล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คหกรรมNoNoNoYes
67Oralการศึกษาการประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง กรณีศึกษา ลุ่มน้ำห้วยทับทัน ตำบลตาโกน จังหวัดศรีสะเกษ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
68Posterผลของการใช้แบบฝึกทักษะการส่งและรับฟุตบอลที่มีผลต่อความแม่นยำ ของนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนไพศาลีพิทยา รุ่นอายุ 15-18 ปี
      Author : นายอนุชิต ขุมโมกข์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
69Posterการพัฒนาผลิตภัณฑ์คัพเค้กเสริมขนมหม้อแกง
      Author : อาจารย์สรญา ธิมาชัย
คหกรรมYesNoNoYes
70Oralเครื่องผลิตอาหารสุกรแบบอัตโนมัติ
      Author : นายทศพร สุขยศ
คอมYesNoNoYes
71Oralการเปรียบเทียบสมบัติของยางระหว่างตัวอย่างพันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-41/1/1 และ RRIM 600
      Author : นางสาวลลิตา แก่นหิน
เคมีYesNoNo
72Oralปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางพาราของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : นางสาวมัทฌริตา เกตุเอี่ยม
สถิติYesNoNo
73Oralการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านคำภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการรู้จำอักขระด้วยแสง
      Author : ชัยวัฒน์ พิรุณมาศ
คอมYesNoNoYes
74Posterผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง ด้วยระยะเวลาแตกต่างกัน ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ในนักกีฬาฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      Author : นายภาคภูมิ พิลึก
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
75Oralโครงการศึกษาปัจจัยและแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนด ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
      Author : นางสาวสุภัทรา ลูกรักษ์
คอมYesNoNoYes
76Posterผลของใยอาหารที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติของสตาร์ชข้าวเจ้าและมันสำปะหลัง
      Author : นางสาวจาริณี พยัคฆชาติ
คหกรรมYesNoNoYes
77Oralการศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา : ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
      Author : นายสุทธิพันธุ์ แดงใจ
คหกรรมYesNoNo
78Oralพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
      Author : นางสาวเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
79Posterการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของร้านเรือนขนมไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
      Author : นางสาวอาริษา สมมุติ
คหกรรมYesNoNoYes
80Posterการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
      Author : นายวินัย เพ็งภิญโญ
คอมYesNoNo
81Posterการเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยโปรแกรมเอส เอ คิว กับเอส เอ พี ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ สุขดี
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
82Oralฤทธิ์ยับยั้งคอเลสเตอรอลของลูกสำรองผสมหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่เพื่อลดน้ำหนักและสุขภาพ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
เคมีNoNoNo
83Posterการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาข้าวหลามและคุณภาพเตาเผาข้าวหลามแบบใช้เชื้อเพลิงแก๊ส กรณีศึกษา ข้าวหลามแม่สุภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
      Author : นายสันติพงษ์ เจริญสิรภัทร
คหกรรมYesNoNoYes
84Posterการพัฒนาแผ่นยิปซัมจากแกลบ
      Author : อาจารย์สิงหเดช แตงจวง
ฟิสิกส์YesNoNo
85Oralการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย กรณีศึกษาโครงการค่ายนานาชาติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธาร ทองพร้อม
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNo
86OralTesting liquid baits on the shield ant, Meranoplus bicolor (Guérin–Méneville) (Hymenoptera: Formicidae) in guava plantation at Kamphaeng Saen, Thailand
      Author : อาจารย์ ดร.ดวงทิพย์ กันฐา
ชีวYesNoNoYes
87Posterความผันแปรของดีเอ็นเอบริเวณยีนไซโตโครม บี ของสัตว์ในวงศ์ Cervidae บางชนิด
      Author : นายธนัช วรจินดา
เคมีYesNoNoYes
88Oralการพัฒนาตัวดำเนินการพันธุกรรมสำหรับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
      Author : นายประวิทย์ พบสุภาพ
คอมYesNoNoYes
89PosterDetermination of Elements in Gymnema Inodorum Lour by Particle Induced X-Ray Emission (PIXE)
      Author : นางสาวปองพรรณ สุคำ
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
90Oralการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของเว็บไซต์พจนานุกรมภาษาโคราช กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
      Author : นายจักรพันธ์ มาดีตระกูล
คอมYesNoNoYes
91Posterการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ของชุมชนปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
ชีวYesNoNo
92Oralการเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ปริมาณการส่งออกสับปะรดแห้งของประเทศไทย ของวิธีการทำให้เรียบและวิธีบอกซ์ – เจนกินส์
      Author : อาจารย์ ดร.ปิยดา วงศ์วิวัฒน์
สถิติYesNoNo
93Oralปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวกัญญา บวรโชคชัย
สถิติYesNoNo
94Oralต้นแบบการจัดการความรู้ออนโทโลยียาสูบ
      Author : นายวันชนะ จูบรรจง
คอมYesNoNoYes
95Oralการจัดการองค์ความรู้สื่อธรรมะสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม
      Author : นางสาววรกร วัฒนวงศ์สกุล
คอมYesNoNoYes
96Posterผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
      Author : อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNo
97Oralการพัฒนาชุดการทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยวิธีการตกอย่างอิสระของวัตถุ
      Author : นายธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล
ฟิสิกส์YesNoNoYes
98OralContend Facebook ที่มีผลต่อยอดLike และยอดShare ในธุรกิจสินค้า OTOP จังหวัดอุดรธานี
      Author : นายดนัย ศิริบุรี
คอมYesNoNo
99Oralปัจจัยด้านจิตสังคมกับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
      Author : นายกิตติภัทร บุญมา
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
100Oralรูปแบบของการสื่อสารภายในชนิด และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ของหิ่งห้อยในวงศ์ย่อย Lampyrinae ที่พบในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
      Author : นายวิญญู พันธุ์เมืองมา
ชีวYesNoNoYes
101Oralการแบ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประเมินความมั่นคงทางอาหารโดยใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปร
      Author : นายบุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์
สถิติYesNoNo
102Oralการกำจัดสปอร์ของ Bacillus subtilis ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิส โดยใช้เส้นใยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์จากวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่ง
      Author : นางสาวสุพิชชา เอื้ออรัญโชติ
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
103Oralการตรึงผงไททาเนียมไดออกไซด์บนแผ่นกรองใยแก้ว เพื่อกำจัดคาร์เบนดาซิมในน้ำ ภายใต้พลังงานจากแสงอาทิตย์
      Author : นายอรรถบูรณ์ วิทูวิทยา
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
104Oralการพยากรณ์มูลค่าการนำเข้าถ่านหินในทวีปเอเชีย
      Author : นางสาวสมฤดี พงษ์เสนา
สถิติYesNoNo
105Posterการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระดับโลก สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
      Author : นางคณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
106Oralความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้สูงอายุชายภาคตะวันตกของประเทศไทย
      Author : นางสาวขวัญธิรา หวังจิตต์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
107Oralการถูกกลั่นแกล้งกับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปทุมธานี
      Author : นางสาวพิมทิพย์ ดีเมฆ
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
108Oralการพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
      Author : นางวรรณดี มหรรณพกุล (Mrs. WANNADEE MAHANNOPKUL) (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คหกรรมNoNoNoYes
109Oralการถูกกลั่นแกล้งกับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปทุมธานี
      Author : นางสาวพิมทิพย์ ดีเมฆ
วิทย์สุขภาพNoNoNo
110Posterการเตรียมวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกำจัดไอออนของโลหะหนักในน้ำเสีย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
เคมีYesNoNo
111Oralการบำบัดน้ำสีรีแอคทีฟบลูความเข้มข้นสูงด้วยปฏิกิริยาเฟนตันและเสมือนเฟนตันจากผงตะไบเหล็กและไอออนเหล็กหลงเหลือจากปฏิกิริยา
      Author : นางสาวศิริพรรณ พฤกธารา
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
112Posterศึกษาปัญหาจากความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทาน
      Author : นางสาวพรชนก สุกิจวรรณี
คหกรรมYesNoNoYes
113PosterSolutions of the Diophantine Equation 13x+10y+2016z=w2
      Author : นายปิยะณัฐ พวงจำปา
สถิติYesNoNo
114Oralการเปรียบเทียบการฟื้นสภาพด้วยวิธีการแช่น้ำเย็นและการแช่น้ำอุ่น ที่มีต่อการลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ
      Author : นายวรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
115Oralการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการพยากรณ์และแสดงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา
      Author : นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
คอมYesNoNoYes
116Posterการคำนวณมูลค่าความเสี่ยงในการประเมินเงินกองทุน กรณีศึกษาธุรกิจประกันวินาศภัย
      Author : นายธวัช นานอน
สถิติYesNoNoYes
117Posterผลกระทบของการปัดเศษของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องในการทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยหนึ่งประชากร
      Author : นางสาวสุกัญญา คงสินชัย
สถิติYesNoNoYes
118Posterสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
      Author : นางสาววัลยา ศรีปราชญ์
สถิติYesNoNoYes
119Oralพารามิเตอร์ควบคุมที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง
      Author : นายธนภณ พูลทอง
สถิติYesNoNoYes
120Posterการศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเจริญของเชื้อราไมคอร์ซากล้วยไม้เพื่อผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซากล้วยไม้อย่างง่าย
      Author : อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา
ชีวYesNoNoYes
121Oralผลการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์น้ำมันของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวAntioxidation in Fat and Oil Product of Extracted Tannin from Coconut Coir
      Author : วนิดา วอนสวัสดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เคมีYesNoNo
122Oralการสร้างสื่อแอนิเมชันแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      Author : นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คอมYesNoNoYes
123Oralการศึกษาปริมาณของเนื้อและเปลือกแตงโมที่เหมาะสมในการพัฒนาไอศกรีมซอร์เบทแตงโม
      Author : ณัฐพล ประเทิงจิตต์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คหกรรมNoNoNo
124PosterProduct and Summation of Product for Polygonal Number
      Author : นายธีระพันธ์ จอดนอก
สถิติYesNoNo
125Posterการประเมินประสิทธิภาพต้านจุลินทรีย์ของน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด (Citrus hytrix DC.) ต่อ Escherichia coli ในหลอดทดลองและบนผักกาดหอม
      Author : อุมาพร ทาไธสง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNoYes
126Oralการพัฒนาการจัดการสื่อการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนชั่วโมงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ด้วยสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
      Author : นายอาทิตย์ บุญเริง
คอมYesNoNoYes
127Posterประสิทธิภาพของน้ำส้มสายชูในการลดจำนวนแบคทีเรียแอโรบิก โคลิฟอร์ม และ Escherichia coli บนใบโหระพา
      Author : ศิริโฉม ทุ่งเก้า (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNoYes
128Oralการศึกษารูปแบบความเสียหายของทุเรียนในช่วงพายุฤดูร้อนและวิธีป้องกันกรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
      Author : นายวรพล ธัญญธารา
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
129Poster
      Author : นายชัยพฤกษ์ ตันสุวัฒน์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
130Posterความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในงานด้านนการลดค่าความเป็นบุคคลของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : จันเพ็ญ อินทศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
131Oralการพัฒนาวิธีการวัดปริมาณกรดแอสคอร์บิกในสารสกัดจากพืชด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทโดยใช้ 2,6-Dichlorophenolindophenol และ L-ascorbate oxidase
      Author : รัตนชัย ไทยประทุม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เคมีNoNoNo
132Oralการทดสอบความใช้ได้และการจำแนก Enterococcus faecalis และ Enterococcus faecium ด้วยวิธี Multiplex PCR
      Author : นางสาวอริสา งามสม
ชีวYesNoNoYes
133OralThe electron spin-photon polarization correlations in Bremsstrahlung
      Author : นางสาวศศิธร ทาหนัด
ฟิสิกส์YesNoNoYes
134Oralผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีผลต่อทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
วิทย์สุขภาพYesNoNo
135Posterผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมทางกายที่มีต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
      Author : นายชัยพฤกษ์ ตันสุวัฒน์
YesNoNoYes
136OralElectron-positron angular correlations in elastic electron-positron scattering in QED
      Author : นายกมล จันเงิน
ฟิสิกส์YesNoNoYes
137Oralประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม CUSUM เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์
      Author : นายคุณากร เรื่อศรีจันทร์
สถิติYesNoNo
138Posterฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์คอมบูชาจากชาสมุนไพรพื้นบ้าน
      Author : อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ชมเชย
ชีวYesNoNo
139OralSolving the System of Nonlinear Equations By Modified Particle Swarm Optimization Methods
      Author : นายสุวิชา ทายัง
สถิติYesNoNoYes
140Oralการสร้างเครื่องทดสอบเชิงกลสำหรับประเมินชีวกลศาสตร์ระยางค์แขนช่วงบน
      Author : สุจินต์ วันชาติ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
141OralDynamics of momentum entanglement generated in electron-positron interaction.
      Author : นายสิทธิชัย วรรณคำ
ฟิสิกส์YesNoNoYes
142Posterการใช้หญ้าหวานผงทดแทนน้ำตาลทรายในผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดภูเก็ต
      Author : กมลทิพย์ แม้นเหมือน
คหกรรมYesNoNoYes
143Oralการสำรวจความปลอดภัยของอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดสุรินทร์
      Author : อาจารย์จีระเดช อินทเจริญศานต์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
144Posterข้าวเกรียบเสริมผงเปลือกหอยแมลงภู่
      Author : นายพิทยา คงหนองลาน
คหกรรมYesNoNo
145Posterการคัดเลือกข้าวพันธุ์พื้นเมืองทนแล้งที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร
      Author : อาจารย์ ดร.ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
ชีวYesNoNoYes
146Oralรูปแบบการบินของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา (Catopsilia pomona) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      Author : นางสาวชนัญชิดา สำราญถิ่น
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
147Posterผลของกรรมวิธีการผลิตต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาใบถั่วดาวอินคา
      Author : อาจารย์ ดร.สิริมา ชินสาร
คหกรรมYesNoNoYes
148Posterผลของชนิดของแหล่งที่อยู่อาศัยต่อความหลากหลายของมดในบริเวณบ้านหนองหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      Author : นายศรายุทธ เข็มลา
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
149Posterวิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณของผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดปทุมธานี
      Author : นายปณิธาน กระสังข์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
150Oralการพัฒนาผงฝุ่นผสมซิงค์ออกไซด์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
      Author : นางสาวศศิธร ฝอยหิรัญ
เคมีYesNoNoYes
151Posterผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
      Author : นายจักรี สาแก้ว
วิทย์สุขภาพYesNoNo
152Posterที่รองแก้วจากหญ้าแฝก
      Author : เกศสุดา ปราสาทภิญโญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สถิติYesNoNo
153PosterPhysical property of Ceramic from power plant bottom ash
      Author : อาจารย์ ดร.ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร
ฟิสิกส์YesNoNoYes
154Oralชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับวัดอัตราเร็วเสียงในอากาศด้วยหลอดเรโซแนนซ์แบบโดเมนความถี่
      Author : นางเพ็ญนภา สิงห์ลอ
ฟิสิกส์YesNoNoYes
155Posterระบบฐานข้อมูลพันธ์มันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
      Author : นางสาวนรุวรรณ อยู่สำราญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คอมYesNoNoYes
156Oralการจำลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ภายใต้สิ่งรบกวนความต้องการ กรณีศึกษา บริษัท เอ บี จำกัด
      Author : อาจารย์ ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์
คอมYesNoNoYes
157PosterProperties of Companion Generalized Fibonacci Numbers
      Author : อาจารย์จุรี สุวรรณศรี
สถิติYesNoNo
158Posterประสิทธิภาพการดูดซับปริมาณไนเตรท ไนไตรท์และแอมโมเนียในน้ำทิ้งบ่อเลี้ยงกุ้ง ของถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน
      Author : นางสาวนางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNo
159Oralการบูรณาการบริการวิชาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอินโฟกราฟิกส์ โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต
      Author : นางสาวทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
คอมNoNoNo
160Oralการบูรณาการบริการวิชาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอินโฟกราฟิกส์ โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต
      Author : นางสาวทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
คอมYesNoNo
161Oralการจำแนกเลขที่บ้านจากกูเกิล สตรีตวิว โดยใช้พารามิเตอร์ที่สร้างจากภาคตัดกรวย
      Author : นายพงศ์ศรัณย์ เทียมตะวัน
สถิติYesNoNoYes
162Oralการศึกษาสมบัติของดินที่ใช้ปลูกยางพาราต่างสายพันธุ์
      Author : นางสาววิภาพร บุญนำส่ง
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
163Oralการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไอศกรีมนมแพะพลังงานต่ำสู่ชุมชน กรณีศึกษา ชมรมแพะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
      Author : สิริโสภา จุนเด็น
คหกรรมYesNoNoYes
164Oralการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องภาษามือไทย
      Author : อนุมาศ แสงสว่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คอมYesNoNoYes
165Posterสมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี
      Author : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
166Posterปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลรายการกีฬาเยาวชน แห่งชาติครั้งที่ 33 “กว้านพะเยาเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ปี 2559
      Author : นายพิศาล คชฤทธิ์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
167Posterปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลรายการกีฬาเยาวชน แห่งชาติครั้งที่ 33 “กว้านพะเยาเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ปี 2559
      Author : นายพิศาล คชฤทธิ์
วิทย์สุขภาพNoNoNo
168Oralการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่มีรูพรุนด้วยวัสดุผสมซิงค์ออกไซด์
      Author : นางสาวพิมรตา ลีทองดี
เคมีYesNoNoYes
169OralPhysico-chemical, microbiological and sensory properties of stirred yogurts made from goat’s milk
      Author : นางสาวรัฐภรณ์ สมิเปรม
คหกรรมYesNoNoYes
170Oralการพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
      Author : นางสาวนางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
คอมYesNoNoYes
171Oralการพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟผสมเปลือกไข่
      Author : นางสาวมณีรัตน์ ทิมาสาร
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
172Posterพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคเงินบนแผ่นกราฟีนสำหรับออกซิเจนรีดักชันในแบตเตอรี่สังกะสีอากาศ
      Author : นางสาวลักษณพร พูลนาผล
เคมีYesNoNoYes
173Oralระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
      Author : นางสาวสิรินันท์ กาบบัว
คอมYesNoNoYes
174-การใช้สารสกัดจากผักตบชวาร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นข้าว
      Author : supattana Janta (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNo
175Posterระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของดีล้านนาพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
      Author : นางสาวจรรยา เกษวิทย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คอมYesNoNoYes
176Posterการทดสอบคุณสมบัติแท่งเชื้อเพลิงจากลำต้นขิง
      Author : อาจารย์ ดร.ฐิติพร เจาะจง
ฟิสิกส์YesNoNo
177Oralการสร้างพลาสมิดที่มียีนควบคุมการสร้างไลโพโปรตีน LipL32 ส่วนนอกเซลล์ของเชื้อ Leptospira interogans
      Author : นายประมูล อรุณจรัส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNoYes
178Posterผลของการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิวที่มีต่อความคล่องตัวในการเล่นกีฬา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบ้านลาด จังหวัดนครสวรรค์
      Author : นางสาวศศินาถ นุชเกษม
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
179Posterผลของโปรกแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
      Author : วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
180Posterผลของใยอาหารที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติของสตาร์ชข้าวเจ้าและมันสำปะหลัง
      Author : นางสาวจาริณี พยัคฆชาติ
คหกรรมNoNoNo
181Oralการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแก้ไขสายส่งใยแก้วนำแสงในระบบมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น
      Author : นางสาวหนึ่งฤทัย พูนขุนทด
คอมYesNoNoYes
182Oralความหลากชนิดของสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหมู่บ้านร็อคการ์เด้น จังหวัดระยอง
      Author : นายชเนศ วรรณะ
ชีวYesNoNo
183Posterการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารสกัดหยาบจากพืช Elsholtzia communis
      Author : นายเมธพงศ์ กุลอภิสิทธิ์
ชีวYesNoNoYes
184Oralการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งกับของเสียกลีเซอรอล
      Author : นางสาวณัฎฐ์ชุดา บุญชื่น
วิทย์สิ่งแวดล้อมNoNoNo
185Oralการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งกับของเสียกลีเซอรอล
      Author : นางสาวณัฎฐ์ชุดา บุญชื่น
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
186Oralการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังแผนกเครื่องหนังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท QLT PHUKET จำกัด
      Author : อนันต์ สันติอมรทัต
YesNoNoYes
187Oralการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
      Author : นายอภิสิทธิ์ ปรางโท้
คอมYesNoNoYes
188Oralชื่อพืชสมุนไพรกลุ่มรักษาอาการระบบทางเดินอาหารกับความหลากหลายสายพันธุ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
      Author : นางสาวฐิติมา ผลึกเพชร
คอมYesNoNoYes
189Posterการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ริดจ์สำหรับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีความถดถอยแบบริดจ์และวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์
      Author : อาจารย์วริดา พลาศรี
สถิติYesNoNoYes
190PosterScavenging capacity and antibacterial activity of roselle aqueous extract and wine production
      Author : อาจารย์ ดร.ลัญจกร จันทร์อุดม
ชีวYesNoNoYes
191Posterกิจกรรมการควบคุมทางชีวภาพและความไวต่อสารเคมีกำจัดราของ Bacillus amyloliquefaciens N1
      Author : นางนิสา ไกรรักษ์
ชีวYesNoNoYes
192Oralคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
      Author : สุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คหกรรมYesNoNo
193Posterการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ปรุงรสน้ำผัดไทย
      Author : นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์
คหกรรมYesNoNo
194Posterการหมักน้ำสับปะรดโพรไบโอติกด้วยแบคทีเรียแลคติกในรูปเซลล์อิสระและเซลล์ที่ถูกตรึงโดยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันในแคลเซียมอัลจิเนตและการรอดชีวิตระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
      Author : นางสาวรุจิราลัย พูลทวี
ชีวYesNoNoYes
195Oralการประยุกต์ใช้กากกาแฟและเปลือกมะขามเพื่อใช้เป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
      Author : นางสาวณัฐนิช บุญเฉลิมรัตน์
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
196Posterการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหน่วยเขือ
      Author : อาจารย์ ดร.นันทพร พึ่งสังวร
ชีวYesNoNo
197Posterการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
      Author : อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
198Posterการวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน ฟีนอลิกทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบ และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านของไทย 5 ชนิด Analysis of tannins, total phenolic contents and antioxidant activities of 5 Thai vegetable extracts
      Author : อาจารย์ ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์
ชีวYesNoNo
199Posterพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
      Author : นายทินภัทร บุญประสบ
คหกรรมNoNoNo
200Oralตัวแบบการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติก
      Author : สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สถิติYesNoNo
201Posterพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
      Author : นายทินภัทร บุญประสบ
คหกรรมYesNoNoYes
202Posterผลของการให้คำแนะนำอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพาเด็กป่วยวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย
      Author : นายวรวุฒิ แสงทอง
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
203Oralผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผักกูด
      Author : อาจารย์ ดร.กฤษณ์ สงวนพวก
คหกรรมYesNoNo
204Oralเครือข่ายโทรมาตรน้ำอัตโนมัติจากการเปลี่ยนภาพเป็นตัวเลข
      Author : อาจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล
คอมYesNoNo
205Oralศักยภาพชีวมวลจากการดำเนินงานของสวนป่าขุนแม่คำมีเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ไม่เกิน 1 MW
      Author : นางสาววัลลภา ตรัยวิกรานต์
ฟิสิกส์YesNoNoYes
206Oralการจัดการขยะที่เหลือจากธุรกิจรับซื้อของเก่าย่านเสือใหญ่อุทิศ กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาววลัลนา วัฒนาเหมกร
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
207Posterผลการติดขัดของรูปร่างวัสดุเม็ดและมุมฮอปเปอร์แบบเสมือน 2 มิติ ภายใต้การสั่นแนวตั้ง
      Author : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
ฟิสิกส์YesNoNo
208Posterสื่อการเรียนรู้ออนไลน์การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย
      Author : นางสาวปฏิกมล โพธิคามบำรุง
คอมYesNoNoYes
209Posterการใช้หญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายในไอศกรีมนมแพะหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายรสช็อกโกแลตชิป
      Author : นางสาวกิตติยา จำปาทอง
คหกรรมYesNoNoYes
210Oralการแปรสภาพของเสียอันตรายและการนำกลับมาใช้ประโยชน์
      Author : นางสาววงกต คันโธ
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
211Posterการรับรู้และการใช้ข้อมูลบนฉลากโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
      Author : นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNoYes
212Posterประเมินค่า mediators, การแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส และเอ็นเอฟ-เคปพาบี ทรานสคริปชันแฟคเตอร์ ในเซลล์แม็คโครฟาจที่ถูกระตุ้นด้วยอะเซทิลโคลีน
      Author : ผศ.ดร. อนงนาฎ ไพนุพงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวNoNoNo
213Oralประสิทธิภาพของการให้โภชนบำบัดโดยใช้โปรแกรม "อาหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ" ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
      Author : นางสาวสุภิญญา ธีรฐิติธรรม
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
214Posterการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
      Author : นางสาวกฤติยาภรณ์ คุณสุข
คอมYesNoNoYes
215Posterความหลากชนิดของปลาและวิถีการใช้ประโยชน์ในการบริโภค ของชุมชนลุ่มน้ำชีอาลอ-โดนแบน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
      Author : Nuntiya Maneechot (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNo
216Posterการศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) ในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนโดยรอบอ่างเก็บน้ำสำคัญในจังหวัดสุรินทร์
      Author : อาจารย์สุจิตรา ผิวสว่าง
วิทย์สุขภาพNoNoNo
217PosterThe efficacy for inhihition of Fusarium moniliforme caused of rice diseased by biological compound from Aspergillus sp. NO.4
      Author : วิไลวรรณ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ชีวYesNoNoYes
218Posterการศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) ในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนโดยรอบอ่างเก็บน้ำสำคัญในจังหวัดสุรินทร์
      Author : อาจารย์สุจิตรา ผิวสว่าง
วิทย์สุขภาพNoNoNo
219Oralปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้สำหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      Author : นางสาวนวพร กำลังเลิศ
คอมYesNoNoYes
220Posterการศึกษาเบื้องต้นของไมโครนาโนบับเบิ้ลต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต และคุณภาพน้ำในการเลี้ยงลูกปลาแฟนซีคาร์พ
      Author : นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ
วิทย์สิ่งแวดล้อมNoNoNoYes
221Oralผลของปุ๋ยคมีและสารอินทรีย์ต่อการสะสมโลหะหนักในดิน
      Author : กรองแก้ว มิฆเนตร
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNo
222Oralการแจกแจงโลแม็กซ์ผสมแบบใหม่และการประยุกต์
      Author : ชูเกียรติ ผุดพรมราช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สถิติYesNoNo
223Posterการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแคบเสริมเปลือกกุ้ง
      Author : นายจักรกฤษณ์ เหมือนมี
คหกรรมYesNoNoYes
224Oralโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและเลือกใช้ซีลโอ-ริง ในงานอุตสาหกรรม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ
คอมYesNoNo
225Oralการยอมรับของผู้บริโภคขนมโกสุ้ยโดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลส
      Author : นางSangrawee Napattalung
คหกรรมYesNoNoYes
226Oralการประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
      Author : นายรัฐกิจ รัตนเกตุ
วิทย์สิ่งแวดล้อมYesNoNoYes
227Oralการใช้ QR Code ในกลุ่มสินค้าสมุนไพรไทย กรณีศึกษา ร้านตำรับไทย จังหวัดอุดรธานี
      Author : นายดนัย ศิริบุรี
คอมNoNoNo
228Oralการใช้ QR Code ในกลุ่มสินค้าสมุนไพรไทย กรณีศึกษา ร้านตำรับไทย จังหวัดอุดรธานี
      Author : นายดนัย ศิริบุรี
คอมNoNoNo
229Oralการตรวจสอบข้าวเสียในนาข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คอมYesNoNo

จำนวนทั้งหมด   229   เรื่อง