นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
2 2
5 5
7 7
Days
0 0
7 7
Hours
4 4
4 4
Minutes
5 5
2 2
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today18
Yesterday29
This week47
This month539
Tuesday, 20 April 2021 16:14

Who Is Online

Guests : 7 guests online Members : No members online

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและกลั่นกรองบทความ

           

กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย นำประเสิรฐชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8

อาจารย์ ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9

อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

10

อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11

อาจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12

อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา สิงหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7

อาจารย์ ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

8

อาจารย์ ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13

อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน

1

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี ศรีสังข์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5

อาจารย์ ดร. ชเษษฎ์ วิชาศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11

อาจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาเคมีและนิติวิทยาศาสตร์

1

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ จันทะมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สายธาร ทองพร้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุฒิ สมนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8

อาจารย์ ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

9

อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

12

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันท์

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

13

อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

14

อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

15

อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

16

อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

17

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี

มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ลีฬหเกรียงไกร

มหาวิทยาลัยราชภััฏเชียงใหม่

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภััฏเชียงใหม่

7

อาจารย์ ดร. ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8

อาจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9

อาจารย์ ดร.ภคกุล สังข์สุริยะ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

10

อาจารย์ ดร. นันทิญา มณีโชติ

มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

15

อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

16

อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

17

อาจารย์ ดร. มนัสวี เดชกล้า

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

3

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยนครพนม

4

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาววิรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

อาจารย์ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11

อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดเละ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15

อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและคหกรรมศาสตร์

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ศรีกาหลง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6

อาจารย์ ดร. ธัญนันท์  ฤทธิ์มณี

มหาวิทยาลัยราชภััฏเชียงใหม่

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ประภาสุวรรณกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8

อาจารย์ ดร.ปัญชลี พัฒนิบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9

อาจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ หงษ์กุลทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10

อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา ทั่วทิพย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ ลือวานิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุวรรณโนภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6

อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7

อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา