นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
2 2
5 5
7 7
Days
0 0
9 9
Hours
0 0
1 1
Minute
3 3
9 9
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today20
Yesterday29
This week49
This month541
Tuesday, 20 April 2021 17:31

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

!! ปิดการรับบทความ !!

 

กำหนดการสำคัญ

 

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online

บัดนี้ -  25 ตุลาคม 2560

แจ้งผลการพิจารณา

25 ตุลาคม 2560

ช่วงของการชำระค่าลงทะเบียนแบบมีส่วนลด (Early bird rate)

1 - 20 ตุลาคม 2560

ช่วงของการชำระค่าลงทะเบียนแบบปกติ (On-site rate)

21-31 ตุลาคม 2560

ส่งบทความวิจัยแก้ไขฉบับสมบูรณ์

31 ตุลาคม 2560

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

1 - 31 ตุลาคม 2560

นำเสนอผลงาน

10 พฤศจิกายน 2560

 

 

กำหนดการ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

“การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”

The 1st Suan Sunandha Academic National Conference on Science and Technology         “The Creativity and Innovation to Thailand 4.0” (SANSCI 2017)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

08.00-09.00 น.                ลงทะเบียน

 

09.00-10.00 น.                กล่าวรายงาน

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       

                                       กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

                                       โดย    ดร.วิจารย์ สิมาฉายา 

                                                ปลัดประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

10.00-10.30 น.                พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม และมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ภาคบรรยาย)

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

10.30-11.15 น.                การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                       ในยุค Thailand 4.0”

                                       โดย    ดร.อรสา ภาววิมล 

                                                 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

11.15-12.00 น.                การบรรยาย เรื่อง  “งานวิจัยด้านสัตว์น้ำกับการพัฒนาประเทศ”

                                       โดย    ดร.แสงจันทร์  เสนาปิน

                                                 นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

12.00-13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30-14.30 น.                นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster

 

14.30-15.00 น.                พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ภาคโปสเตอร์)

 

13.30-16.00 น.                นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ณ อาคาร 26 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5

                                       ห้อง 26301B       กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                       ห้อง 26401A       กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

                                       ห้อง 26401B       กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน

                                       ห้อง 26501         กลุ่มสาขาเคมีและนิติวิทยาศาสตร์

                                       ห้อง 26502         กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา

                                       ห้อง 26503         กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                                       ห้อง 26504         กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและคหกรรมศาสตร์

                                       ห้อง 26505         กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   

 

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**