นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
9 9
7 7
5 5
Days
0 0
6 6
Hours
2 2
2 2
Minutes
0 0
2 2
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today36
Yesterday46
This week318
This month503
Sunday, 12 July 2020 14:52

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online
เรียน ผู้เข้าร่วมงานประชุม SANSCI 2017 

 

ขณะนี้ทางคณะผู้ดำเนินการจัดงานประชุมฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ

ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยสามารถตรวจสอบ และดาวน์โหลดออนไลน์

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

หลักการและเหตุผล
          ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) โดยมีแนวคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการพัฒนาประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม สู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า NewEconomy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การขับเคลื่อนด้วยปัญญา อันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับกับโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลค่าสูง
          ในส่วนของภาคการศึกษานั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยประยุกต์บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างงานวิจัย และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ก้าวเข้าสู่ Thailand4.0 ได้อย่างยั่งยืน
 
วัตถุประสงค์
            1) เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2) เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
3) เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศสามารถนำเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ          
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา